Apartment locate at ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß
 
 
   
 
   
center of apartment and หอพัก อพาร์ทเม้นท์
   
 
 
 
Apartment locate at ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß
 
  .∫È“π ÿ¢‡°…¡
.
‡ √’‰∑¬ ´Õ¬ 31
.¡’π∫ÿ√’ °√ÿ߇∑æ
.
  .‡°»√‘π∑√Ï Õæ“√Ï∑‡¡ÈπµÏ
.
≈“¥æ√È“« 109 ∂ππ ≈“¥æ√È“«
.∫“ß°–ª‘ °√ÿ߇∑æ
.
xxxx
  Ï.∫È“π«√≥—Ø∞Ï
√“¡§”·Àß 22
  Ï.¡‚π√¡¬Ï Õæ“√Ï∑‡¡ÈπµÏ
.
√“¡§”·Àß 18
.∫“ß°–ª‘ °√ÿ߇∑æ
.
xxxx
  .√“¡ ‡√ ´‘‡¥Èπ´Ï
.
√“¡§”·Àß 24
.
∫“ß°–ª‘ °√ÿ߇∑æ
.
  .¡≥’¬“ Õæ“√Ï∑‡¡ÈπµÏ
.
≈“¥æ√È“« 83
.
≈“¥æ√È“« °√ÿ߇∑æ
.
xxxx
  .NCC Place
.
≈“¥æ√È“« 101
.RBAC

................................
  .√”æ÷ß ‡æ≈ 
.
≈“¥æ√È“« 64
.«—ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ߇∑æ
.
xxxx
        .√Ë¡‡¬Áπ Õæ“√Ï∑‡¡ÈπµÏ
.
≈“¥æ√È“« 71
.«—ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ߇∑æ
xxx
        .271 Apartment
.
≈“¥æ√È“« 64
xxx
  .Family Room Apartment
.
√“¡§”·Àß 24 ´Õ¬‡ √’ 1
.¡.√“¡§”·Àß ABAC

  .Master Place
.
≈“¥æ√È“« 101
..
x
    .....................   .Home Mansion
.
√“¡§”·Àß 52

..
ª
  .B-Live
.
≈“¥æ√È“« 128/2
.√“¡§”·Àß .
  .‰¥√øÏÕ‘π Õæ“√Ï∑‡¡ÈπµÏ
.
≈“¥æ√È“« 128/2
.√“¡§”·Àß .
x
  .Rama 9 for u place
.
√“¡§”·Àß 24
ÀÕæ—° apartment   ∫È“π ÕπߧÏ
√“¡§”·Àß 4
x
  .JMD House
.
ª√–™“Õÿ∑‘» 24
  .KB House
.
≈“¥æ√È“« 85
x
  .MT Residence
.
√“¡§”·Àß 42
  .∫È“πÀ¡Õ°‡¡¶
.
∂.ª√–™“Õÿ∑‘» ÀÈ«¬¢«“ß
.

................................
x
         
x
  ∫È“π· π ∫“¬
.
≈“¥æ√È“« 122
  .Residence 49
.
æ√–√“¡ 9 ´. 49
x
  .∫È“πÕÿ ¡“π
.æ—≤π“°“√ 20


.
  .‡Õ  ‡æ≈ 
.
√“¡§”·Àß 52/2

.

................................
ª
  ÀÕæ—°À≠‘ß  ÿ‚¢∑—¬Ï
√“¡§”·Àß 29
  .∫È“π¢«—≠µ“≈
.
‡ √’‰∑¬ 3
x
       
.
 
 
 


 
 
 
Contact Horpak4u.com
Email : info@horpak4u.com
Copyright 2006 by Horpak4u.com

Anubarn.com